ما نمانیم و عکس ما ماند ـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كار دنيا تمام برعكس است


+  ۸۶/۱۰/۳۰ - 10  - عکاس |